fbpx

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИПОЗЛВАНЕ НА ADDTOCART.BG

В настоящите Общи условия (ОУ) се описват и уреждат взаимоотношенията между посетителите на уебсайта ADDTOCART.BG и организацията стояща зад него.

ADDTOCART.BG e Интернет страница за предоставяне на услуги и продукти от разстояние – книги за бизнес, личностно развитие, продажби и предприемачество. Страницата е собственост на Евебра ООД, дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България и вписано в Търговския регистър с ЕИК: 117625865, наричано за краткост “Дружеството“.

За пълна яснота на настоящите ОУ, под „Потребител“ се разбира всеки посетители в страницата ADDTOCART.BG, независимо дали попадат под дефиницията на „потребител“ по смисъла на Закона за защита на потребителите (ЗЗП) и независимо дали са регистрирани, представляват юридически лица, физически лица или са Клиенти по смисъла на настоящите ОУ.

Дружеството си запазва правото да променя Общите си условия, като промените влизат в сила незабавно след обновяването им на адреса на страницaта ADDTOCART.BG. Потребителите следва сами да проверяват за промени в Общите условия, като Дружеството не е длъжно да ги информира по друг начин за промени, освен ако такива задължения произтичат за Дружеството от ЗЗП и/или други български законодателни актове или международни договори, които са приложими по отношение на Република България.

Основни разпоредби на настоящите общи условия:

ADDTOCART.BG предоставя на Потребителя възможност да закупува различни видове литература, издавана от eCommerce Academy (дръга марка на Евебра ООД) или препоръчана от нашите специалисти.

Предоставяните от Дружеството услуги и продукти са разнообразни и динамично могат да се допълват и модифицират с оглед тяхното подобряване и разширяване.

Отговорности на страните:

Дружеството не носи отговорност спрямо Потребителите, Клиентите или трети лица в следните ситуации:

Форсмажорни обстоятелства, които да водят до невъзможността за доставка на поръчана стока или услуга. При настъпване на такава Дружеството ще информира клиентите/потребителите си за настъпилите трудности.

Дружеството не гарантира, че достъпът до интернет страницата ADDTOCART.BG ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на Дружеството.

Дружеството не носи отговорност за непредоставяне на достъп до ADDTOCART.BG, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупки, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми с интернет доставчици, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги, извън контрола на Дружеството.

Дружеството не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Дружеството, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървъра.

При използване насайта ADDTOCART.BG Клиентът се задължава:

  • да посочи коректни данни:име, фамилия, име на юридическото лице (ако е приложимо), ЕИК (ако е приложимо), валидна електронна поща, телефон за връзка и други данни, необходими за предоставяне на услуга от Дружеството;
  • да не предоставя неистински или невалидни заявки или друга невярна информация.

При използване на сайта ADDTOCART.BG Клиентът има право:

  • да получи поръчаните от него стоки и услуги по начина, по който са описани в сайта;
  • да се свърже с Дружеството чрез контактната информация, попълнена на сайта.